nova ograničenja za tvari koje uzrokuju rak i probleme s reproduktivnim zdravljem u odjeći i obući

Written by on 11/10/2018

Tijekom proteklih deset godina EU je znatno smanjio izloženost naših građana štetnim kemikalijama, a Komisija kontinuirano ispituje mogućnosti daljnjeg jačanja zaštite potrošača, radnika i okoliša. U tom je kontekstu Komisija danas donijela nova ograničenja vezana uz 33 tvari za koje se zna da uzrokuju rak i probleme s reproduktivnim zdravljem, točnije uz njihovo korištenje u odjeći, obući i drugim tekstilnim predmetima. Nova su pravila donesena izmjenom Uredbe REACH, najnaprednijeg i najsveobuhvatnijeg zakonodavnog teksta o kemikalijama na svijetu. Danas donesenim mjerama želi se zaštititi zdravlje europskih građana ograničavanjem njihove izloženosti CMR kemikalijama (tvarima koje su klasificirane kao karcinogene, mutagene i toksične za reprodukciju), koje mogu biti osobito opasne u slučaju čestog kontakta s ljudskom kožom. Novim pravilima postavljaju se ograničenja za maksimalnu koncentraciju CMR tvari u odjeći i tekstilu te se zabranjuje stavljanje proizvoda u kojima su ta ograničenja prekoračena na tržište EU-a, bez obzira na porijeklo proizvodnje. Ograničenja su pripremljena na temelju znanstvenih i tehničkih preporuka Europske agencije za kemikalije te opširnih savjetovanja s dionicima. Na snagu će stupiti 24 mjeseca nakon objave Uredbe u Službenom listu EU-a. Komisija će izdati i vodič s objašnjenjima ograničenja.

O izmjeni Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) u pogledu određenih tvari razvrstanih kao karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari 1.A ili 1.B kategorije

EUROPSKA KOMISIJA,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ , a posebno njezin članak 68. stavak 2.,
budući da:
(1) Prilogom I. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđuju se kriteriji za razvrstavanje kemijskih tvari u razrede opasnosti, uključujući razrede opasnosti karcinogenost, mutageni učinak na zametne stanice i reproduktivna toksičnost, 1.A i 1.B kategorije. Tvari razvrstane u bilo koji od ta tri razreda opasnosti u toj se uredbi zajednički nazivaju „karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari”.
(2) Prilogom XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 utvrđuju se ograničenja proizvodnje, stavljanja na tržište i uporabe određenih opasnih tvari, smjesa i proizvoda. Komisija je razvila kriterije za utvrđivanje proizvoda koji sadržavaju karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari koje bi potrošači mogli upotrebljavati, u vezi s kojima bi bilo primjereno dodati novo ograničenje u Prilog XVII. tako da se upotrijebi pojednostavnjeni postupak iz članka 68. stavka 2. Uredbe. Prema kriterijima koje je Komisija razvila odjeća, ostali tekstilni proizvodi i obuća smatraju se prioritetima .
(3) Određene karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari prisutne su u odjeći i pripadajućim odjevnim dodacima, ostalim tekstilnim proizvodima i obući ili kao nečistoća nastala postupkom proizvodnje ili zato što su im te tvari namjerno dodane kako bi imali specifična svojstva.
(4) Informacije javnih tijela i izvješća dionika ukazuju na to da bi potrošači u dodiru s kožom ili udisanjem mogli biti izloženi karcinogenim, mutagenim ili reproduktivno toksičnim tvarima prisutnima u odjeći i pripadajućim odjevnim dodacima, ostalim tekstilnim proizvodima ili obući. Ti su proizvodi u velikoj mjeri dostupni potrošačima za privatnu uporabu ili uporabu u okviru usluge koja se pruža široj javnosti (na primjer, posteljno rublje u bolnici ili presvlake za namještaj u knjižnici). Stoga, kako bi se na najmanju moguću mjeru smanjila takva izloženost potrošača, trebalo bi zabraniti stavljanje na tržište karcinogenih, mutagenih ili reproduktivno toksičnih tvari u odjeći i pripadajućim odjevnim dodacima (uključujući, među ostalim, sportsku odjeću i torbe) ili obući koje upotrebljavaju potrošači ako su karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari prisutne u koncentracijama iznad određene razine. Iz istog bi razloga to ograničenje trebalo vrijediti i kad su karcinogene, mutagene ili reproduktivno toksične tvari prisutne u tim koncentracijama u ostalim tekstilnim proizvodima koji u sličnoj mjeri kao odjeća dolaze u dodir s kožom ljudi (na primjer, posteljno rublje, pokrivači, presvlake za namještaj ili pelene za višekratnu uporabu).
(5) Komisija se savjetovala s dionicima o tvarima i proizvodima koji bi trebali biti obuhvaćeni novim ograničenjem u skladu s člankom 68. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 te je na tehničkoj radionici s njima razmotrila konkretne aspekte ograničenja (uključujući granične vrijednosti koncentracije i dostupnost ispitnih metoda).
(6) Svaka tvar koju treba ograničiti ima različita svojstva te se upotrebljava u različitim postupcima u industriji odjeće i pripadajućih odjevnih dodataka, tekstila i obuće. Stoga bi trebalo utvrditi najviše granične vrijednosti, ili za pojedine tvari ili za skupine tvari, uzimajući u obzir tehničku izvedivost postizanja tih graničnih vrijednosti i dostupnost odgovarajućih analitičkih metoda. Formaldehid se zbog svoje strukture odnosno svojstva usporavanja gorenja upotrebljava u jaknama i kaputima te u presvlakama za namještaj. S obzirom na to da nema dovoljno informacija o prikladnim alternativnim rješenjima, za formaldehid u jaknama, kaputima ili presvlakama za namještaj trebala bi se, na ograničeno razdoblje, primjenjivati koncentracija koja nije toliko stroga kako bi se subjektima dopustilo da se prilagode ograničenju.
(7) Odjeću, pripadajuće odjevne dodatke i obuću ili dijelove odjeće, pripadajućih odjevnih dodataka i obuće koji su u cijelosti napravljeni od prirodne kože, krzna ili kože velikih životinja ne bi trebalo obuhvatiti novim ograničenjem koje treba donijeti ovom Uredbom jer se u njihovoj proizvodnji upotrebljavaju različite kemijske tvari i postupci. Iz istog razloga novim ograničenjem ne bi trebalo obuhvatiti pričvršćivače i dekorativne dodatke koji nisu od tekstila.
(8) Podne obloge i tekstilne podne pokrivače za uporabu u zatvorenim prostorima, sagove i tepih-staze trenutačno bi trebalo izuzeti iz novog ograničenja zbog mogućeg regulatornog preklapanja i zato što su za njih možda relevantne druge tvari. Komisija bi trebala preispitati to izuzeće, a i primjerenost zasebnog ograničenja.
(9) Osobnu zaštitnu opremu obuhvaćenu Uredbom (EU) 2016/425 Europskog parlamenta i Vijeća i medicinske proizvode obuhvaćene Uredbom (EU) 2017/745 Europskog parlamenta i Vijeća trebalo bi izuzeti iz novog ograničenja jer ta oprema i proizvodi trebaju ispuniti specifične zahtjeve u pogledu sigurnosti i funkcionalnosti.
(10) Tijekom postupka u okviru kojeg se razrađivalo ograničenje provedeno je savjetovanje s Forumom Europske agencije za kemikalije za razmjenu informacija o provedbi, iz članka 76. stavka 1. točke (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006, te su njegove preporuke uzete u obzir.
(11) Subjektima bi trebalo dati dovoljno vremena da provedu odgovarajuće mjere kako bi se uskladili s ograničenjem donesenim ovom Uredbom. Novo bi se ograničenje stoga trebalo primjenjivati samo od određenog datuma koji dolazi nakon datuma na koji ova Uredba stupa na snagu.
(12) Uredbu (EZ) br. 1907/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.
(13) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog na temelju članka 133. Uredbe (EZ) br. 1907/2006,
DONIJELA JE OVU UREDBU:
Članak 1.
Prilog XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.
Članak 2.
Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.
Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.


Vaše mišljenje

Odgovori

Tvoj email neće biti objavljenObavezna polja su označena s *


RADIO 101 FM

Samo prava glazba

Current track
TITLE
ARTIST